Danske artikler online

Du kan få direkte online adgang til en del avisartikler og tidsskriftsartikler fra avisdatabasen Infomedia via bibliotek.dk

En stor del af de artikler du kan finde i databasen Infomedia kan du få direkte adgang til i bibliotek.dk. Disse artikler har i bibliotek.dk et link til Læs artiklen fra Infomedia. Klik på det og artiklen åbner i et nyt vindue. Du skal være oprettet som bruger i bibliotek.dk og have tilføjet Holbæk Bibliotek som favoritbibliotek og være logget ind når du klikker på linket.

De artikler som Infomedia giver adgang til via bibliotek.dk er typisk længere artikler fra de danske aviser og enkelte tidsskrifter. Fordelen ved at søge artiklerne frem på denne måde fremfor direkte i Infomedias database er at der er flere og bedre emneord i bibliotek.dk og at du har adgang til artiklerne hjemmefra. Infomedias database kan nemlig kun ellers benyttes på biblioteket. 

Tip til at søge artikler
Du søger nemmest efter artikler i bibliotek.dk fra fanebladet Artikler. Hvis du kun er interesseret i online avisartikler så afgræns til e-avisartikler under Materialetype. Søg på ét eller flere gode søgeord. 
Når du får vist resultatet så kan du eventuelt sortere efter Udgivelsesår - nyeste først.
Klik på overskriften på den artikel du er interesseret i og klik på linket Læs artikel fra Infomedia for at åbne artiklen (når du er logget ind i bibliotek.dk).